Regulamin serwisu agakonopka.com

§1 Zagadnienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupu usług i produktów za pomocą platformy internetowej znajdującej się pod adresem internetowym agakonopka.com (dalej również jako „Platforma”), prowadzonego przez Knopek sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jastrzębia 10 w Józefowie, 05-420 Józefów, NIP: 5322102306, REGON: 523906431, KRS: 0001007569, e-mail: contact@agakonopka.com
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

§2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy pod nazwą „agakonopka.com” (znajdujący się pod adresem internetowym agakonopka.com oraz jego rozwinięciami), którym jest Knopek sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jastrzębia 10 w Józefowie, 05-420 Józefów, NIP: 5322102306, REGON: 523906431, KRS: 0001007569

2) Materiały – wszelkie treści cyfrowe kontrolowane oraz udostępniane (pod adresem internetowym: https://agakonopka.com lub jego rozwinięciami) przez Administratora w dowolnej formie i zestawieniu, w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Dostęp do określonych Materiałów jest Klientowi przyznawany w wyniku zawarcia przez niego Umowy z Administratorem na Usługi Serwisu.

3) Usługa – jedna z oferowanych w serwisie usług (np. Kurs online „Świadome Kreowanie Ścieżki Zawodowej”);

4) Okresu Dostępu – określony przedział czasu, w którym Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi;

5) Treści Cyfrowe – oznaczają wszystkie udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Platformy: nagrania dźwiękowe, nagrania video, opisy, instrukcje lub wszelkie inne treści niematerialne, do których Klient otrzymuje dostęp po wykupieniu odpowiedniej usługi; 

§3 Opis Serwisu

 1. AgaKonopka.com jest serwisem internetowym, w ramach którego świadczone są kursy online oraz prezentowane portfolio. Serwis służy również jako platforma umożliwiająca (i) zakup dostępu do kursu online, (ii) zapis oraz wykup uczestnictwa w Warsztatach.

§4 Zawarcie Umowy

 1. Usługi świadczone są Klientowi na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem a Klientem, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 1. Umowa jest zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie elektronicznej.
 2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wybór jednej lub kilku Usług oferowanych w Serwisie, a następnie podanie danych i dokonanie płatności.
 3. W celu dokonania płatności wymagane jest podanie przez Klienta:
 • imienia i nazwiska;
 • numeru telefonu;
 • adresu e-mail;
 • kraju zamieszkania;
 • adresu zamieszkania;
 1. Administrator przekazuje Klientowi na trwałym nośniku poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość oraz wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Aktywacja Usług jest dokonywana przez Administratora po zawarciu Umowy oraz wyrażeniu wyraźniej zgody Klienta na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zgodnie z jej warunkami na okres miesiąca.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi lub Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§5 Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do terminowego wnoszenia Opłat za Usługę.
 2. Wysokość Opłaty za Usługę jest określona w jej opisie w Serwisie (wraz z dostępnymi wariantami) i dostępna jest przed złożeniem Zamówienia.
 3. Opłata za Usługę zamówioną w Serwisie może być dokonana w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Klienta, spośród dostępnych sposobów płatności określonych w Serwisie. Realizacja płatności, w tym elektronicznych realizowana jest przez operatorów tych płatności na zasadach przez nich określonych. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to:
  1. serwis PayU (w tym płatność kartą z PayU i raty PayU)
 4. Klient zobowiązany jest do wnoszenia Opłaty z góry.
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań. 
 6. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną.
 7. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Administratora.

§6 Dostęp do treści cyfrowych

 1. Usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu Treści Cyfrowych świadczona jest za pośrednictwem Platformy przez określony w opisie Treści Cyfrowej okres czasu. Dostęp do Treści Cyfrowych możliwy jest 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 9.5 Regulaminu. 
 2. Dostęp do Treści Cyfrowych oferowany jest w pakietach lub pojedynczo. 
 3. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług zgodnie z ust. 5 niniejszego Regulaminu tzn. od tego momentu rozpoczyna się bieg okresu, na który został wykupiony dostęp do Treści Cyfrowych. 
 4. Klient ma dostęp do wykupionych Treści Cyfrowych za pośrednictwem hasła otrzymanego po złożeniu zamówienia w wiadomości e-mail. 

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysyłkę pisma na adres: Knopek sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jastrzębia 10 w Józefowie, 05-420 Józefów, NIP: 5322102306, REGON: 523906431, KRS: 0001007569,, lub poprzez e-mail na adres contact@agakonopka.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, dostępnym na  agakonopka.com. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

POBIERZ WZÓR KLIKAJĄC TUTAJ.

 1. Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Usługodawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 

§8 Kurs online „Świadome kreowanie ścieżki zawodowej ”

 1. Kurs odbywający się w pełni online polegający na udostępnieniu Materiałów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Okres Dostępu do Kursu online „Świadome kreowanie ścieżki zawodowej” wynosi 1 rok.
 3. Dostęp do Kursu online „Świadome kreowanie ścieżki zawodowej” udzielany jest po dokonaniu Opłaty.

§9 Warsztaty

 1. Udział w Warsztatach możliwy jest po wyborze opcji w Serwisie oraz dokonaniu Opłaty, której cena oznaczona jest w komunikacie. Liczba miejsc na udział w Warsztatach jest ograniczona.
 2. Opłata za udział w Warsztatach ma charakter jednorazowy.
 3. W trakcie Warsztatów Klient ma obowiązek stosowania się do poleceń prowadzącego Warsztaty
 4. Przystępując do udziału w Warsztatach Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie aktywności fizycznej.
 5. Zwrot Opłaty możliwy jest do 4 tygodni przed rozpoczęciem Warsztatów.

§10 Wymagania sprzętowe

Możliwość zawarcia przez Klienta Umowy oraz korzystania przez niego z Usługi jest uzależniona od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem, który posiada dostęp do Internetu oraz spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:

1) zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 10, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

 • Mozilla Firefox;
 • Opera;
 • Google Chrome;
 • Microsoft Edge;
 • Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

§11 Prawa Autorskie

 1. Materiały podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów dysponuje Knopek sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jastrzębia 10 w Józefowie, 05-420 Józefów, NIP: 5322102306, REGON: 523906431, KRS: 0001007569, e-mail: contact@agakonopka.com
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego.
 4. Dalsze rozpowszechnianie, utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Klienta w Materiały, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Klient nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Usług lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

§12 Odpowiedzialność

 1. Administrator ani prowadzący zajęcia nie biorą odpowiedzialności za niepoprawne wykonywanie ćwiczeń przez Klienta i ich następstwa.
 2. Klient wykonując ćwiczenia samodzielnie, bez nadzoru administratora lub prowadzącego zajęcia, wykonuje je na własną odpowiedzialność.
 3. Przystępując do ćwiczeń i wykonywania zadań Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie aktywności fizycznej.
 4. Proponowane rozwiązania i ćwiczenia w ramach Usług nie stanowią diagnozy lekarskiej. W przypadku występowania problemów zdrowotnych Klient powinien skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do zajęć i wykonywania ćwiczeń.
 5. K lient ma obowiązek poinformowania Administratora oraz prowadzącego zajęcia o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach.
 6. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z Usług oraz uczestniczyć w zajęciach i wykonywać ćwiczenia ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 7. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i przebieralniach przez Klientów w miejscach odbywania się zajęć i Warsztatów.

§13 Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta telefonicznie ((+48) 693 117 951) lub elektronicznie na adres contact@agakonopka.com
 3. W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.
 5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.
 6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi. W takim wypadku brak odpowiedzi nie oznacza uznania reklamacji.
 7. Klient, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 20.06.2023r.
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 3. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów mailowo oraz poprzez ich opublikowanie w Serwisie, w tym pod adresem agakonopka.com. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 5. Knopek sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jastrzębia 10 w Józefowie, 05-420 Józefów, NIP: 5322102306, REGON: 523906431, KRS: 0001007569, e-mail: contact@agakonopka.com jest administratorem danych osobowych Klientów. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.
Shopping Cart